سفارش تبلیغ
صبا

کاش من همه بودم

من اومدم با یه مطلب!!!!!!

معلم: منبع علم، مولد دانش آموز،نیروگاه انسانیت ، تبلور دانایی، کوه توانایی، مایه افتخار ما ،بابا تو دیگه کی هستی ، خود صفا ، دارنده انواع و اقسام شفا، ضد جفا ، یاری دهنده ضعفا!!!!

 

سوال: یک نوع شعور سنح استاد و دانش آموز . کلمات نفرت انگیزی که به نوبت وتک تک مثل نیزه در چشم فرو می روند و لحظه به لحظه او را به عمق نادانی اش واقف تر می کنند. انواع مختلف آن از تشریحی سیانوری تا تستی گوگوری مگوری متغیر است!!!

 

مراقب:موجودی ستم کار که متأستفانه چشم و گوش و باقی حواس را هم دارد.نمایشگاه ضد حال ، موجودی که روی سینه اش نوشته شده :من مراقبم شما چه طور؟ یک نوع تله موش زنده!!!!

 

تقلب : یکسری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن و این کاره بودن فرد امتحان دهنده . نوعی هلو برو تو گلو که با توجه به درجه درایت و تیز معلم و مراقبان می تواند نوع هلویش را از هسته دار و خار دار تا اب هلو با طمع موز و عشق و حال متغیر باشد. بیراهه ای که اتفاقأ آخرش به هدف ختم می شود!!!

 

روز امتحان:لحظه ای که در آن دانش آموز می خواهد سر به تن عالم و آدم نباشد . روزی که در آن نگاه ها عمیق می شوند . روزی که در آن دوست و دشمن با هم و در کنار هم به قربانگاه می روند !!

 

نمره:تبلور میزان ، مهارت و دو دره بازی دانش آموز ، بهانه ای همیشگی برای اعتراض . !!


[ جمعه 88/8/15 ] [ 6:49 عصر ] [ دردونه ] [ نظرات () ]